Privātuma politika

1. Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs” (turpmāk tekstā – Ārstniecības iestāde), reģistrācijas Nr.: 40003524503, juridiskā adrese: Brīvības gatve 410, Rīga, LV-1024

Kontaktinformācija:

Tālruņa Nr. (+371) 679 698 30
E-pasta adrese: registratura@mcl.lv

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem:

E-pasta adrese: datu.aizsardziba@mcl.lv

2. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Mēs nodrošinām godīgu un likumīgu personas datu apstrādi, apstrādājot Jūsu personas datus tikai konkrētiem, iepriekš noteiktiem nolūkiem, un pastāvot atbilstošam tiesiskajam pamatam. Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:

2.1.Pieraksta veikšanai pie ārsta un saziņas nodrošināšanai

Veicot Jūsu pierakstīšanu pie kāda no mūsu ārstiem, mums nepieciešams Jūs identificēt, lai atrastu Jūsu medicīnisko karti, ja tāda pie mums ir izveidota, un lai noskaidrotu vai Jums pienākas valsts apmaksātais veselības aprūpes pakalpojums. Jūsu kontaktinformācija mums vajadzīga, lai nepieciešamības gadījumā varētu Jūs informēt par iepriekš neparedzētām izmaiņām pierakstā. Tāpat mums nepieciešams noskaidrot, par kādu veselības problēmu sūdzaties, lai pierakstītu Jūs pie pareizā speciālista. Šī nolūka ietvaros mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus – vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs vai e-pasts, veselības problēma, par ko sūdzaties.

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir ārstēšanas vai veselības aprūpes pakalpojumu pārvaldības nodrošināšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas [1] 9. panta 2. punkta h apakšpunkts).

2.2.Personas identifikācijai

Sniedzot Jums ārstniecības pakalpojumu, mums ir nepieciešams Jūs identificēt, lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Lai aizpildītu medicīnisko dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, mums ir jāapstrādā šādi personas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads vai vecums, dzimums.

Gadījumos, kad pacientu pārstāv pacienta likumiskie pārstāvji vai pilnvarotie pārstāvji mums ir pienākums pārbaudīt pārstāvju identitāti (vārds, uzvārds, personas kods) un pārstāvības pamatu.

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir uz Ārstniecības iestādi attiecināma juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmā punkta c apakšpunkts, Pacientu tiesību likuma 15.panta ceturtā daļa, MK 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”).

2.3. Ārstniecības pakalpojumu sniegšanai

Lai nodrošinātu kvalitatīvu ārstniecības pakalpojumu sniegšanu mums nepieciešams apstrādāt Jūsu veselības datus (piemēram: veselības stāvoklis, tai skaitā slimības diagnoze; invaliditāte; asins grupa un rēzus piederība; alerģijas; zāļu blaknes, nepanesamība; regulāri lietojamie medikamenti; pārciestās slimības un traumas; izmeklēšanas rezultāti; ķirurģiskās operācijas; anestēzijas metodes; pēcoperācijas sarežģījumi; ārstniecības gaita un rezultāti, bet uzskaitījums nav izsmeļošs, apstrādātie veselības dati var būt dažādi atkarībā no problēmas, ar ko esat vērsies Ārstniecības iestādē un no izvēlētās ārstniecības metodes).

Lai izpildītu pienākumu dokumentēt ārstniecības procesu, mēs ārstniecības pakalpojuma sniegšanas gaitā veicam veselības datu ierakstus Jūsu medicīniskajā dokumentācijā. Lai izpildītu tiesību aktu prasības un aizpildītu medicīnisko dokumentāciju, piemēram, ambulatorā pacienta medicīnisko karti, stacionāra pacienta medicīnisko karti, mums nepieciešama informācija par Jūsu darba vietu vai mācību iestādi.

Lai varētu Jūs informēt par izmaiņām plānotajās manipulācijās, lai noskaidrotu Jūsu veselības stāvokli ambulatorās ārstēšanas gaitā, lai izdotu izziņas un nosūtījumus mums nepieciešama Jūsu kontaktinformācija (adrese un telefona numurs vai e-pasts). Noteiktos gadījumos (ja sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ pats nespējat pieņemt lēmumu par ārstniecību) mums varētu būt nepieciešama Jūsu pilnvaroto vai likumisko pārstāvju, laulātā vai tuvāko radinieku kontaktinformācija (vārds, uzvārds, telefona numurs), lai sazinātos ar Jūsu ārstniecību saistītos jautājumos.

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir ārstēšanas nolūkā veikta datu apstrāde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta h apakšpunkts), pacienta vitāli svarīgu interešu aizsardzība, ja pacients fiziski vai tiesiski nav spējīgs dot savu piekrišanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta c apakšpunkts), kā arī uz Ārstniecības iestādi attiecināma juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta c apakšpunkts, MK 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”).

2.4. Recepšu medikamentu izrakstīšanai

Lai izrakstītu Jums nepieciešamos recepšu medikamentus, mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus – vārds (vārdi), uzvārds; personas kods; deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese; dzimums; dzimšanas datums; informācija, par to vai Jums ir piešķirts trūcīgas personas statuss, ja kompensācijas kārtības ietvaros izplatītās zāles izrakstītas uz īpašās receptes. Tāpat receptē tiek ietverti šādi dati, kas var tiešā veidā norādīt uz Jūsu veselības stāvokli – diagnoze, izrakstītās zāles, lietošanas norādījumi.

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir veselības pārvaldības nolūkā veikta datu apstrāde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta h apakšpunkts, MK 2005. gada 8. marta noteikumi Nr.175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”, MK 2014. gada 11. marta noteikumi Nr.134 Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu).

2.5. Darbnespējas lapu aizpildīšanai

Lai aizpildītu un iesniegtu darbnespējas lapas mums nepieciešams apstrādāt šādus datus – darbnespējas lapas saņēmēja personas kods, attiecīgā gadījumā – bērna vai aizbilstamā personas kods, vārds (vārdi), uzvārds, pārejošas darbnespējas cēlonis, attiecīgā gadījumā– atzīmes par ārsta vai ārsta palīga noteiktā režīma pārkāpšanu, darbnespējas periodi, atzīmes par nosūtīšanu pie cita ārsta, datums, ar kuru darbnespējas lapas saņēmējam jāstājas darbā, datums, ar kuru darbnespējas lapas saņēmējam darbnespēja turpināsies, piezīmes par nosūtīšanu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju.

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir veselības pārvaldības nolūkā veikta datu apstrāde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta h apakšpunkts un MK 2001. gada 3. aprīļa noteikumi Nr.152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība”, MK 2014. gada 11. marta noteikumi Nr.134 Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu).

2.6. Ārstniecības pakalpojumu apmaksas administrēšanai

Lai administrētu samaksas saņemšanu par sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem mums varētu būt nepieciešams apstrādāt šādus personas datus – vārds, uzvārds, personas kods, konta numurs, adrese, diagnoze, darba vieta, statuss (piemēram, trūcīgā persona, arodslimnieks, invalīds, bērns), iztērētie valsts budžeta līdzekļi.

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f apakšpunkts) vai līguma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b apakšpunkts).

Lai saņemtu lēmumu no apdrošināšanas sabiedrības par ārstniecības izdevumu segšanu, mums būtu nepieciešams apstrādāt informāciju par Jūsu veselības apdrošināšanas polisi un nosūtīt Jūsu personas datus, tai skaitā veselības datus – informāciju par diagnozi, ārstēšanas procesu un izmaksām, apdrošināšanas sabiedrībai. Šāda datu nosūtīšana var notikt, ja esat devis rakstveida piekrišanu iepriekš norādīto personas datu nosūtīšanai apdrošināšanas sabiedrībai.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu rakstveida piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2. punkta a apakšpunkts).

2.7. Klīnisko pētījumu veikšanai

Klīniskie pētījumi tiek veikti, lai analizētu pacientu slimības, ārstēšanas gaitu, lai iegūtu datus, ar kuru palīdzību uzlabot pacientu ārstēšanas kvalitāti un drošību. Šī nolūka ietvaros tiek apstrādāti pacienta personas dati – vārds, uzvārds, telefona numurs vai e-pasta adrese, dažkārt, personas kods, bet galvenokārt, dzimšanas dati, ziņas par diagnozi, ārstēšanas gaitu, dzīvildzi.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir zinātniskās pētniecības nolūkos veikta datu apstrāde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta j apakšpunkts un 89. panta 1. un 2. punkts, Pacienta tiesību likuma 10. panta septītā, astotā un devītā daļa un 11. pants).

2.8. Noziedzīgu nodarījumu atklāšanai

Ārstniecības iestāde veic videonovērošanu pie ieejas un gaitenī, kuras mērķis ir noziedzīgu nodarījumu atklāšana saistībā ar apmeklētāju un Pārziņa drošību un īpašuma aizsardzību. Veicot videonovērošanu, notiek šāda Jūsu personas datu apstrāde – attēls, uzvedība, atrašanās vieta un laiks. Videonovērošanas gaitā iegūtie dati netiek izmantoti nekā citādi, kā vien noziedzīgu nodarījumu atklāšanai.

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f apakšpunkts).

3. Kādā veidā mēs saņemam personas datus un kādēļ Jums ir jāsniedz savi personas dati?

Pacienta sniegtā informācija, personas apliecinošs dokuments, informācija no speciālistiem par izmeklējumu rezultātiem, vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma, ārsta diagnoze (izmeklēšanas rezultāti), informācija no apdrošināšanas sabiedrībām, videonovērošanas kameru veiktie ieraksti.

Informācijas sniegšana un saņemšana ir nepieciešama, lai mēs spētu Jums nodrošināt atbilstošu, kvalitatīvu un drošu ārstniecības pakalpojumu sniegšanu un lai izpildītu uz Ārstniecības iestādi attiecināmus tiesību aktos noteiktus juridiskus pienākumus. Noteiktos gadījumos informācijas nesaņemšana var apgrūtināt vai padarīt neiespējamu pakalpojumu sniegšanu.

4. Iespējamie personas datu saņēmēji

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un rūpējamies par to, lai Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav tiesiska pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Personas datus, pēc nepieciešamības, varētu saņemt: pacients par sevi, pacienta likumiskie vai pilnvarotie pārstāvji, ārstēšanas procesā iesaistītie ārsti, Ārstniecības iestāde un tās pilnvarotie darbinieki, pētījumā deleģētā persona, nepieciešamo izmeklējumu veikšanai – laboratorijas, apdrošināšanas sabiedrība, ko norādījis pats pacients, apstrādātāja (IT infrastruktūras tehniskā uzturētāja) pilnvarotie darbinieki, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests.

Pacientu tiesību likumā paredzētajā kārtībā citas ārstniecības iestādes — ārstniecības mērķu sasniegšanai; Datu valsts inspekcija — nolūkā pārbaudīt personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām; Valsts darba inspekcija — nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšanai un uzskaitei; Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija — invaliditātes ekspertīzes veikšanai; tiesa, prokuratūra, policija, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori, bāriņtiesa, Valsts probācijas dienests, tiesībsargs, kā arī pirmstiesas izmeklēšanas iestāde — likumā noteikto funkciju veikšanai; biedrība “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, apdrošināšanas sabiedrībām, kuras veic sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, — ceļu satiksmes negadījumā cietušai personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai; nelaimes gadījumā darbā cietušā nodarbinātā darba devējs — nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību; Slimību profilakses un kontroles centrs — sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistiskās informācijas iegūšanai, apkopošanai, apstrādei un analizēšanai, infekcijas slimību epidemioloģiskajai uzraudzībai, kā arī personas datu apstrādei ar mērķi nodot informāciju statistikas iestādei; Nacionālais veselības dienests — no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai, kā arī personas datu apstrādei ar mērķi nodot informāciju statistikas iestādei; Zāļu valsts aģentūra — zāļu lietošanas drošības uzraudzīšanai; Veselības inspekcija — veselības nozares uzraudzības funkciju izpildes nodrošināšanai.

5. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Jūsu personas dati netiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm.

6. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Jūsu personas dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā.

7. Kā tiek noteikts laikposms Jūsu personas datu glabāšanai?

Personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim, ievērojot attiecīgajos tiesību aktos noteiktos termiņus (piemēram, medicīniskos ierakstus, kas iekļauti Stacionāra pacienta medicīniskajā kartē vai ambulatorā pacienta medicīniskajā kartē glabā 75 gadus pēc pēdējā ieraksta). Datus, kas nepieciešami, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim atbilstoši vispārējo saistību tiesību noilguma termiņam – 10 gadus. Videonovērošanas ierakstus mēs glabāsim 1 mēnesi, lai nodrošinātu pierādījumus incidenta fiksēšanas gadījumā.

8. Jūsu tiesības

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai dzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs”, Brīvības gatve 410, Rīga, LV-1024, katru darba dienu no plkst. 9-16;

2. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs”, Brīvības gatve 410, Rīga, LV-1024.

3. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: centre@mcl.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim veikto datu apstrādes darbību likumību.

9. Kur vērsties Jūsu tiesību aizsardzības nodrošināšanai?

Ja Jums rodas pretenzijas saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi, aicinām vispirms sazināties ar mums, lai risinātu situāciju. Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības personas datu aizsardzības jomā ir aizskartas, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)


Atzvani